سرخط خبرها
خانه / تحقیق و پژوهش / مقایسه صلح پایدار و صلح عادلانه

مقایسه صلح پایدار و صلح عادلانه

مقایسه صلح پایدار و صلح عادلانه

دانلود مقایسه صلح پایدار و صلح عادلانه.

مقایسه صلح پایدار در اندیشۀ انسان محور کانت و صلح عادلانه در اندیشۀ متفکران شیعی.

چكيده مقایسه صلح پایدار و صلح عادلانه

« صلح » به عنوان یکی از بنیادي ترین نیازهاي بشر در طول تاریخ، همواره کانون توجه و معرکه آراي فیلسوفان و متفکران بوده است. یکی از طرح هایی که بر پایه انسان محوري محض در عصر مدرنیته مطرح شد و محرك بسیاري از گام هاي آغازین در عرصه صلح بین الملل تلقی گردید، طرح « صلح پایدار » کانت است. اما از بررسی گفتمان مبتنی بر اندیشه شیعه، که مقصد نظام هستی را در پرتو آموزه هاي شریعت اسلام و احکام الهی ترسیم می کند، رویکردي خاص نسبت به صلح استنباط می شود که در محور آن، انسان عاقل دین محور است که آن را « صلح عادلانه » می نامیم.این مقاله به مقایسه دو رویکرد، یعنی رویکرد لائیک کانت به صلح پایدار، که مبتنی بر الزامات عقلی و اخلاقی است و رویکرد متفکران شیعه به صلح عادلانه، که مبناي صلح را تأمین عدالت می داند، می پردازد. رویکرد اخیر، به دلیل ریشه یابی علل تحقق صلح و ارائه طرحی جامع در زمینه بسترسازي براي صلح، از کارآمدي بیش تر و چشم اندازي روشن تر برخوردار است.

سرکارخانم معصومه سادات میرمحمدی

منبع پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقایسه صلح پایدار و صلح عادلانه دانلود موسسه بین المللی صلح

دانلود_مقایسه_صلح_پایدار_و_صلح_عادلانه